Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

इलाका प्रशासन कार्यालय, बुर्तिवाङ बागलुङ

बुर्तिवाङ

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

इलाका प्रशासन कार्यालय, बुर्तिवाङ बागलुङ

बुर्तिवाङ

कार्यालय प्रमुख (०७६/०१/१७-०७७/०१/१५) सन्तोष शर्माबाट हस्तातरित हस्तान्तरण नोट