Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

इलाका प्रशासन कार्यालय, बुर्तिवाङ बागलुङ

बुर्तिवाङ

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

इलाका प्रशासन कार्यालय, बुर्तिवाङ बागलुङ

बुर्तिवाङ

सूचनाको हक कार्यान्वयनसम्बन्धी स्वतः प्रकाशन (२०७६ बैशाख-असार)

2076-04-07

2076-04-07


नेपालको संविधान (२०७२) को धारा २७ मा प्रत्याभूत एवं धारा 28 मा व्यवस्थित सूचनाको हकलाई संरक्षण गर्न सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, 2064 को दफा ५(४) र नियमावली, 2065 मा प्रत्येक सार्वजनिक निकायले सार्वजनिक सरोकार एवं गतिविधिहरूको विवरण प्रत्येक ३/3 महिनामा तोकिएका विवरणहरू समावेश गरी प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, 2064 को दफा 5(3) तथा नियमावली, 2065 को नियम ३ ले व्यवस्था गरेका विभिन्न शिर्षक बमोजिमका सूचनाहरू आम नागरिकको सुसूचित हुने हकलाई ध्यानमा राख्दै नागरिकले माग नगरे पनि आफ्नो निकायको जवाफदेहिता, पारदर्शिता र विश्वसनीयताका लागि नियमित रुपमा विवरण स्वतः प्रकाशित (Proactive Disclosure) गर्नुपर्ने विश्वव्यापी मान्यता हो ।

     यसका अलावा नेपालको संविधानमा प्रत्येक नागरिकलाई सार्वजनिक सरोकारको सूचना माग्ने र पाउने हकको व्यवस्था गरेको तथा विश्वव्यापी मानव अधिकार घोषणापत्र, 1948 को धारा 19 मा प्रत्येक व्यक्तिलाई सूचना माग्ने, पाउने र प्रवाह गर्ने हकको व्यवस्था गरेकोले सूचनाको स्वःस्फुर्त प्रवाहलाई बढावा दिनु वाञ्छनीय हुन आउँछ ।

     यहि मान्यतालाई मध्यनजर गर्दै यस इलाका प्रशासन कार्यालय, बुर्तिवाङ बागलुङले 2076 बैशाख, जेठ र असार महिनामा भए गरेका स्वतः प्रकाशन गर्न मिल्ने सम्पूर्ण गतिविधिहरूको विवरण प्रकाशित गरेको छ । यस कार्यालयसँग सम्बन्धित आफ्नो व्यक्तिगत एवं आम नागरिकको सरोकारका कुनै पनि विषयका सूचना आवश्यक परेमा यस इलाका प्रशासन कार्यालय, बुर्तिवाङ बागलुङमा सम्पर्क गर्नुहुन आम नागरिकहरूलाई हार्दिक आग्रह गर्दछौँ । साथै नागरिकहरूले पनि आफ्नो सुसूचित हुने हकको प्रयोग गर्दै सार्वनजिक निकायहरूलाई पारदर्शी र जवाफदेहि बनाउनको लागि सहयोग गर्न अनुरोध गर्दछौँ ।

Attached Files