Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

इलाका प्रशासन कार्यालय, बुर्तिवाङ बागलुङ

बुर्तिवाङ

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

इलाका प्रशासन कार्यालय, बुर्तिवाङ बागलुङ

बुर्तिवाङ

धेरै सोधिएका


 • ढाँचा अनुरुपको निवेदन र प्रस्तावित ४ प्रति विधानमा सबै पदाधिकारीहरुको दस्तखत,
 • पदाधिकारीहरुको ना.प्र. को प्रतिलिपि,
 • सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिस र तदर्थ समितिले गरेको भेलाको निर्णय,
 • प्रहरी प्रतिवेदन ।
 • रु. १० को हुलाक टिकट
 • राजश्व रु. १,०००।-
पुरा पढ्नुहोस
 • राहदानी आवेदन फाराम - ३ प्रति,
 • नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि - १ र सक्कल नागरिकता,
 • राहदानी लिएको भए सो को प्रतिलिपि र सक्कल राहदानी,
 • हराएको भए राष्ट्रिय स्तरको पत्रपत्रिकामा प्रकाशित सूचना र प्रहरी प्रतिवेदन,
 • नियमित रुपमा रु. ५०००।- जम्मा गरेको बैंक भौचर
 • द्रुत सेवा रु. १०,०००।- राहदानी विभागबाट
 • ६ प्रति फोटो ।
 • इलाका प्रशासन कार्यालयमा स्वयम् उपस्थित हुनुपर्ने ।
पुरा पढ्नुहोस
 • सम्बन्धित वडाअध्यक्षको सिफारिस,
 • जन्मदर्ता प्रमाणपत्र,
 • बाबुआमाको नागरिकता प्रमाणपत्र प्रतिलिपि र सनाखत,
 • नाबालकको ४ प्रति फोटो र रु. १० को हुलाक टिकट ।
 • जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नाबालक स्वयम् उपस्थित हुनुपर्ने ।
पुरा पढ्नुहोस
 • स्थानीय तहको सम्बन्धित वडाबाट अनुसूची १ मा सिफारिस,
 • बाबु, आमा वा ३ पुस्ता भित्रका नातेदारको ना.प्र. प्रतिलिपि,
 • विवाह दर्ता वा नाता कायम प्रमाण,
 • मृत्यु भएको भए मृत्यु दर्ता प्रमाण,
 • उमेर खुल्ने प्रमाण (जन्मदर्ता/शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र),
 • सनाखत गर्ने व्यक्ति र निजको नागरिकता,
 • PP साइजको फोटो -२ प्रति, Auto साइजको फोटो - १ प्रति,  
 • रु. १० को हुलाक टिकट ।
 • इलाका प्रशासन कार्यालयमा आवेदक स्वयम् उपस्थित हुनुपर्ने ।
पुरा पढ्नुहोस
 • स्थानीय तहको सम्बन्धित वडाबाट अनुसूची २ मा सिफारिस,
 • नागरिकताको सक्कल, झुत्रो वा फोटोकपी,,
 • PP साइजको फोटो -२ प्रति, Auto साइजको फोटो - १ प्रति,
 • रु. १३ को हुलाक टिकट ।
 • इलाका प्रशासन कार्यालयमा आवेदक स्वयम् उपस्थित हुनुपर्ने ।
पुरा पढ्नुहोस