Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

इलाका प्रशासन कार्यालय, बुर्तिवाङ बागलुङ

बुर्तिवाङ

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

इलाका प्रशासन कार्यालय, बुर्तिवाङ बागलुङ

बुर्तिवाङ

पूर्व कार्यालय प्रमुखहरूको नामावली

मिति २०५४/११/२६ देखि हालसम्मका यस इलाका प्रशासन कार्यालय, बुर्तिवाङ बागलुङका कार्यालय प्रमुखहरूको विवरण निम्नानुसार रहेको छ ।