Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

इलाका प्रशासन कार्यालय, बुर्तिवाङ बागलुङ

बुर्तिवाङ

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

इलाका प्रशासन कार्यालय, बुर्तिवाङ बागलुङ

बुर्तिवाङ


इलाका प्रशासन कार्यालय, बुर्तिवाङ बागलुङको संगठन संरचना नेपाल सरकारको मिति २०७५/०२/२० को निर्णयअनुसार देहायबमोजिम रहेको छ ।