Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

इलाका प्रशासन कार्यालय, बुर्तिवाङ बागलुङ

बुर्तिवाङ

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

इलाका प्रशासन कार्यालय, बुर्तिवाङ बागलुङ

बुर्तिवाङ

नागरिक वडापत्र


सि.नं. सेवाहरु कागजातहरु प्रक्रियाहरु एक्सन
1

वंशजको आधारमा नयाँ नागरिकता

लाग्ने समय

सोहि दिन

सुल्क

निःशुल्क

जिम्मेवार कर्मचारी लोक बहादुर कुँवर
गुनासो सुन्ने कर्मचारी सन्तोष शर्मा

क) अविवाहित महिला/पुरुषको हकमाः

१. अनुसूची १ बमोजिमको विवरण भरी सम्बन्धित स्थानीय तहबाट फोटोसमेत प्रमाणित गरेको आवेदन फाराम ।

२. आमा र बाबु वा आफ्नो वंशज तर्फका ३ पुस्ता भित्रका नातेदारको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र ।

३. जन्म दर्ताको प्रमाणपत्र / शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र ।

४. सनाखतको लागि एकाघरका अविभावक ।

५. स्पष्ट मुखाकृत (दुवै कान देखिने) सहितको हालसालै खिचिएको पासपोर्ट साईजको स्तरीय फोटो २ प्रति ।

 

क) विवाहित महिलाको हकमा,

१. अनुसूची १ बमोजिमको विवरण भरी सम्बन्धित स्थानीय तहबाट फोटोसमेत प्रमाणित गरेको आवेदन फाराम ।

२. माइतिपट्टीका आमा, बाबु, दाजु वा भाइको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र ।

३. जन्म दर्ताको प्रमाणपत्र / शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र ।

४. सनाखतको लागि पति/सासु/ससुरा/देवर वा एकाघरका अन्य अविभावक ।

५. स्पष्ट मुखाकृत (दुवै कान देखिने) सहितको हालसालै खिचिएको पासपोर्ट साईजको स्तरीय फोटो २ प्रति ।

६.  पति/सासु/ससुरा को नागरिकताको प्रमाणपत्र ।

७. विवाहदर्ताको प्रमाणपत्र ।

सम्पूर्ण कागजातहरूसहित नागरिकता शाखामा पेश गर्ने

2

वंशजको आधारमा बसाइँसराई गरेर आउनेको हकमा नागरिकता

लाग्ने समय

सोही दिन

सुल्क

निःशुल्क

जिम्मेवार कर्मचारी लोक बहादुर कुँवर
गुनासो सुन्ने कर्मचारी सन्तोष शर्मा

वंशजको आधारमा नागरिकता प्रमाणपत्र बनाउन आवश्यक कागजातहरूको अतिरिक्त,

१. बसाइँसराई गरी आएको प्रमाणपत्र,

२. जग्गा धनी प्रमाणपत्र,

३.  नक्सा पासको प्रमाणपत्र,

४. पानी, बिजुली, टेलिफोन महसुल कार्ड आदिको प्रमाणपत्र

सम्बन्धित कागजातहरूसहित नागरिकता फाँटमा पेश गर्ने

3

नेपाली नागरिकताको प्रतिलिपी

लाग्ने समय

सोही दिन

सुल्क

निःशुल्क

जिम्मेवार कर्मचारी लोक बहादुर कुँवर
गुनासो सुन्ने कर्मचारी सन्तोष शर्मा

१. सम्बन्धित स्थानीय वडाबाट फोटोसमेत प्रमाणित गरी नागरिकता प्रमाणपत्र नम्बर र मितिसमेत स्पष्ट उल्लेख भएको निर्धारित आवेदन फाराम (अनुसूची २),

२. स्पष्ट मुखाकृती (दुवै कान) देखिने गरी हाल सालै खिचिएको पासपोर्ट साइजको स्तरीय फोटो २ प्रति, 

३. नागरिकता बिग्रिएको भए सक्कलै नागरिकता, हराएको भए नागरिकताको प्रतिलिपी

आवश्यक कागजातहरूसहित नागरिकता फाँटमा पेश गर्ने

4

पति/पत्नीको नामथर कायम गरी नेपाली नागरिकताको प्रतिलिपी

लाग्ने समय

सोही दिन

सुल्क

निःशुल्क

जिम्मेवार कर्मचारी लोक बहादुर कुँवर
गुनासो सुन्ने कर्मचारी सन्तोष शर्मा

१. सम्बन्धित स्थानीय वडाबाट फोटोसमेत प्रमाणित गरी नागरिकता प्रमाणपत्र नम्बर र मितिसमेत स्पष्ट उल्लेख भएको निर्धारित आवेदन फाराम (अनुसूची २),

२. स्पष्ट मुखाकृती (दुवै कान) देखिने गरी हाल सालै खिचिएको पासपोर्ट साइजको स्तरीय फोटो २ प्रति, 

३. सक्कलै नागरिकता,

४. सनाखतको लागि पति वा एकाघरको अविभावक (नागरिकता सहित),

५. विवाहदर्ताको प्रमाणपत्र,

सम्बन्धित कागजातहरूसहित नागरिकता फाँटमा सम्पर्क गर्ने

5

हालको पतिको नामथर कायम गरी नागरिकताको प्रतिलिपी

लाग्ने समय

सोही दिन

सुल्क

निःशुल्क

जिम्मेवार कर्मचारी लोक बहादुर कुँवर
गुनासो सुन्ने कर्मचारी सन्तोष शर्मा

१. सम्बन्धित स्थानीय वडाबाट फोटोसमेत प्रमाणित गरी नागरिकता प्रमाणपत्र नम्बर र मितिसमेत स्पष्ट उल्लेख भएको निर्धारित आवेदन फाराम (अनुसूची २),

२. स्पष्ट मुखाकृती (दुवै कान) देखिने गरी हाल सालै खिचिएको पासपोर्ट साइजको स्तरीय फोटो २ प्रति, 

३. सक्कल नागरिकता,

४. हालको पतिको नागरिकता,

५. हालको पतिको सनाखत वा एकाघरको सदस्यको सनाखत (नागरिकता सहित)

६. विवाह दर्ता प्रमाणपत्र

७. सम्बन्ध विच्छेद गरेको अदालतको फैसला

सम्बन्धित कागजातहरूसहित नागरिकता फाँटमा पेश गर्ने

6

राहदानी विभागबाट राहदानी लिनको लागि नागरिकताको प्रमाणिकरण

लाग्ने समय

सोही दिन

सुल्क

निःशुल्क

जिम्मेवार कर्मचारी केशव प्रसाद पौडेल
गुनासो सुन्ने कर्मचारी सन्तोष शर्मा

१. सम्बन्धित व्यक्ति उपस्थित भई निर्दिष्ट स्थानमा ल्याप्चे र सहिछाप गरेको निर्धारित फाराम,

२. तोकिएबमोजिमको साइज र गुणस्तरको फोटो ४ प्रति,

३. नागरिकताको प्रमाणपत्र

४. नाबालकको हकमा जन्म दर्ता, नाता प्रमाणित, नाबालक परिचयपत्र, संरक्षक तथा अविभावकको निर्धारित निवेदन फाराम,

सम्बन्धित कागजातहरूसहित राहदानी फाँटमा सम्पर्क गर्ने

7

ईलाका प्रशासन कार्यालयबाट लिने गरी राहदानी फाराम

लाग्ने समय

सोही दिन

सुल्क

रु. ५,०००/-

जिम्मेवार कर्मचारी केशव प्रसाद पौडेल
गुनासो सुन्ने कर्मचारी सन्तोष शर्मा

१. निर्धारित ढाँचाको फाराम, केरमेट नभएको

२. सम्बन्धित व्यक्ति, नागरिकता सहित

३. तोकिएबमोजिमको साइज र गुणस्तरको फोटो ४ प्रति,

४. नाबालकको हकमा जन्म दर्ता, नाबालक परिचयपत्र, नाता प्रमाणित, संरक्षक तथा अविभावकको निर्धारित निवेदन फाराम,

सम्बन्धित कागजातहरूसहित राहदानी फाँटमा पेश गर्ने

8

बिग्री, च्यातिई काम नलाग्ने भएको वा हराएको राहदानी लिन

लाग्ने समय

सोही दिन

सुल्क

रु. १०,०००/-

जिम्मेवार कर्मचारी केशव प्रसाद पौडेल
गुनासो सुन्ने कर्मचारी सन्तोष शर्मा

१. सम्बन्धित व्यक्ति उपस्थित भई निर्दिष्ट स्थानमा ल्याप्चे र सहिछाप लगाएको निर्धारित फाराम,

२. बिग्री च्यातिएको, केरमेट भएको हकमा राहदानीको सक्कलै प्रति,

३. हराएको राहदानीको हकमा राहदानीको प्रतिलिपी

४. नागरिकता

सम्बन्धित कागजातहरूसहित राहदानी फाँटमा सम्पर्क गर्ने